Organizacja dnia pracy w naszej placówce

6.30-8.15 zabawy według wyboru dzieci, praca indywidualna lub zespołowa o charakterze stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.

8.15-8.20 zabawa ruchowa

8.20-8.30 przygotowanie do śniadania

8.30-9.00 śniadanie

9.00-10.00 zajęcia dydaktyczne proponowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa

10.00-10.30 zajęcia edukacyjno- wychowawcze, zabawy dowolne.

10.30-11.30 zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery na świeżym powietrzu

11.30-12.00 czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu

12.00-12.30 obiad

12.30-14.00 leżakowanie (3-4 latki), 5-6 latki zabawy i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

14.00-14.15 likwidacja leżakowania, zabawa ruchowa

14.15-14.30 czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do podwieczorku

14.30-15.00 podwieczorek

15.00-17.00 zabawy indywidualne i zespołowe, pobyt na świeżym powietrzu, utrwalenie treści programowych, słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela, rozchodzenie się dzieci.

Zasady obowiązujące w naszym przedszkolu

• przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

• dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 do 8:15 Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dzieci do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście nauczycielowi, lub telefonicznie w sekretariacie przedszkola

• odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.

• rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące odbioru dziecka z przedszkola oraz przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez uprawnioną przez nich osobę pełnoletnią.

• organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.

opłaty  za świadczenia  opiekuńczo-wychowawcze w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wyżywienie należy uiszczać  do 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni  u intendenta  w godzinach podanych na tablicy ogłoszeń.

• do obowiązków rodziców należy informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Zdrowie i wychowanie ekologiczne przedszkolaków

W przedszkolu realizujemy Program Ekologiczny, który składa się z dwóch bloków tematycznych: „Przyroda w otoczeniu dziecka”, „Zdrowy styl życia, czyli wiem – co i jak jem” i „Zdrowo spędzam wolny czas”. Poprzez edukacje kształcimy w dzieciach umiejętność obserwowania środowiska przyrodniczego i zachodzącego w nim zmian, dbania o higienę ciała, porządek i czystość otoczenia, właściwe zachowanie się na obszarach chronionych. Program „Zdrowy styl życia” ma na uwadze zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń dzieci (mała aktywność ruchowa, niezdrowa dieta). Wdraża on do jedzenia warzyw i owoców w różnych postaciach, codziennego, aktywnego przebywania na świeżym powietrzu. W ciągu roku wyjeżdżamy na wycieczki do miejsc cennych przyrodniczo.

Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowujemy pyszne domowe jedzenie. Dzieci korzystają w przedszkolu z 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad – I danie (zupa + deser) oraz II danie. Dla dzieci z dietą bezmleczną i bezbiałkową przygotowywane są osobne posiłki. Dodatkowo o każdej porze dnia dzieci mają do dyspozycji wodę mineralną. W trosce o harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dzieci, stosujemy tzw. kuchnię zrównoważoną. Bardzo zależy nam, aby nasze dzieci były zdrowe, radosne i odporne na choroby cywilizacyjne (otyłość, cukrzyca, alergie itp.).

Adaptacja przedszkolaków

W naszej placówce realizowany jest program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich pt.: „Przyjazne przedszkole”. Zawiera on cykl różnorodnych zajęć dla dzieci i ich opiekunów, dzięki którym zainteresowani mogą przekonać się, że w przedszkolu jest przyjemnie i bezpiecznie. Podnosi poczucie bezpieczeństwa dzieci, oraz sprawia, że rodzicie z pełną ufnością powierzają swoje pociechy opiece nauczycieli przedszkola.