Proces wychowania i cele pedagogiczne
Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce?

Przedszkole jest instytucją w większym stopniu wychowującą niż uczącą. Przekazuje dzieciom przede wszystkim treści wychowawcze, które są wplecione w rytm życia codziennego w placówce. Wyposaża „ małego człowieka” w bagaż norm, zasad postępowania pomocnych w życiu szkolnym jak i późniejszym. Kształtuje określone postawy społeczne. Do podstawowych zadań naszej placówki  w zakresie kształtowania podstawowych wartości życiowych należy:

1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie

2. Pomaganie dzieciom w dostrzeganiu pozytywnych wartości,

3. Inspirowanie dzieci do poszukiwania własnych wartości

4. Pogłębianie motywacji odnośnie  podejmowania pozytywnych decyzji

5. Stwarzanie dzieciom warunków do poznawania  swych mocnych stron.

 

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – jego dobro, zgodnie z ideą pedagogiki bezpośrednio skierowanej na dziecko, jego potrzeby i spontaniczność. Spełniamy zadania dydaktyczne opiekuńcze, wychowawcze zgodnie z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008 r. Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. W swojej działalności wychowawczo – opiekuńczej kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka . Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

Realizujemy cele wychowania przedszkolnego w tym :

1. wspomagamy rozwijanie uzdolnień dzieci, oraz kształcimy czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. budujemy system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3. kształcimy odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4. rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5. stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6. troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7. budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8. wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności, wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9. kształcimy u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

10. zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także zdobywanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Bardzo duży nacisk kładziemy na wychowanie do wartości w tym wychowanie w duchu miłości, szacunku i przywiązania do własnego kraju. W tym celu wykorzystujemy tradycję, obrzędy muzykę, tańce, legendy, Organizujemy wycieczki do muzeum i po okolicy dzięki czemu dzieci zdobywają wiadomości rozbudzają zainteresowania, i poznają swoją miejscowość.

Szczególną uwagę  zwracamy na wychowanie społeczne dziecka. Organizujemy widowiska , przedstawienia , w których dzieci mogą prezentować swoje umiejętności artystyczne, zdobywać sukces na miarę możliwości, tym samym podnosić swoją samoocenę i pewność siebie. Zachęcamy naszych wychowanków do uczestnictwa w konkursach plastycznych, wokalnych, zawodach z elementami współzawodnictwa. Aktywność naszych wychowanków wyraża się we wszystkich formach artystycznej twórczości.

Ważnym zadaniem naszego przedszkola jest wyznaczanie granic właściwego zachowania. Przybliżamy dzieciom wartości ponadczasowe takie jak miłość, przyjaźń, uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka. Wrażliwość na piękno i dobro kształtujemy również poprzez wyjazdy do teatru i tworzenie własnych inscenizacji w formie widowisk słowno- muzycznych prezentowanych rodzicom i środowisku.

Jak rozumiemy naszą rolę jako wychowawcy?

Nauczyciel pełni znaczącą pozycję w życiu i aktywności małego dziecka.  Ma on istotny wpływ na rozwój dziecka. Od niego zależy czy i w jakim stopniu będzie ono aktywne, a tym samym jak będzie się rozwijało. „Pamiętamy, że każde dziecko ma własny, niepowtarzalny „schemat rozwojowy”. Wiemy, iż każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie. Dlatego ważne jest dla nas dokładne poznanie  dziecka  poprzez obserwację jego aktywności. Aby wspomagać wszechstronny rozwój dziecka, planujemy i organizujemy  swoją działalność wychowawczą, tak aby sprzyjać wyzwoleniu aktywności wychowanków w zabawie, pracy i nauce, we wszystkich rodzajach działalności dzieci w grupie przedszkolnej i w domu rodzinnym. Staramy się  organizować warunki  zapewniające dziecku wszechstronny, harmonijny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa i ładu, w atmosferze życzliwości i aprobaty, sprzyjających twórczej aktywności zabawowej, ruchowej, słownej, muzycznej i plastycznej. Są to bowiem istotne czynniki, niezbędne dla indywidualnego rozwoju każdego dziecka w zorganizowanym, zespołowym wychowaniu, świadomie i umiejętnie kierowanym przez nauczyciela. Dla prawidłowego rozwoju najważniejsze jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, dlatego też staramy się zapewnić dziecku poczucie akceptacji, pomóc mu odnaleźć się w nowym środowisku (szczególnie ważne jest to dla dzieci po raz pierwszy przekraczających próg przedszkola), zapewnić dziecku poczucie porządku, sprawić by dziecko czuło się ważne, czyli traktować je podmiotowo. Gdy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu, ufa swojej pani – jest pogodne, chętnie chodzi do przedszkola, ma ochotę coś robić, nawiązywać kontakty, pokonywać przeszkody. Mając zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, dziecko z ochotą podejmie wysiłek poznania czegoś nowego, zdobycia nowych wiadomości i umiejętności – dzięki temu jego rozwój będzie pełniejszy. Pozwalamy dziecku być sobą, a więc mieć własne zainteresowania i upodobania. Pozwolić dziecku być sobą, to pozwolić mu na spontaniczne poznawanie otaczającego go świata i środowiska, w którym żyje. Ponieważ dominującą formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, w trakcie której dziecko obserwuje, doświadcza, zdobywa wiedzę, jest ciągle w ruchu –uczestniczymy w tym procesie edukacyjnym. Staramy się być kreatywne, mieć wciąż nowe pomysły, aby pobudzać dzieci do aktywności, zaskakiwać ciągle czymś nowym, stwarzać sytuacje wyzwalające działanie twórcze . W tym  celu pogłębiamy   swoje umiejętności w licznych formach doskonalenia zawodowego. Podtrzymujemy  dziecięcy zapału, a wystrzegamy się jego tłumienia poprzez narzucanie dziecku sztywnego programu. Zachęcamy dzieci do rożnych form aktywności, stwarzając mu szanse, do podejmowania rożnych działań,  próbowania i eksperymentowania, przygotowując  go do samodzielnego radzenia sobie z  rożnymi problemami . Wspomagając rozwój dziecka staramy się być twórcze i otwarte  na nowości. Potrafimy dostrzec zarówno niedoskonałości rozwojowe dziecka jak również jego osiągnięcia – i umieć je wyeksponować. Z dziećmi mającymi problemy edukacyjne prowadzimy zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze, natomiast dzieci zdolne biorą udział w konkursach i przedstawieniach między przedszkolnych.

Jakie prawa ma dziecko?

Przedszkole jest jedną z pierwszych instytucji, z jaką styka się małe dziecko i właśnie w niej muszą być przestrzegane Prawa Dziecka. W naszym przedszkolu dzieci  mają swobodę wypowiadania własnych myśli, formułowania własnych ocen i wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i obserwacji, w formie ustnej, i artystycznej. Otrzymują zawsze  informacje na nurtujące pytania. W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu realizowane są zajęcia umożliwiające dzieciom swobodny i nieograniczony dostęp do kultury (spotkania teatralne, , koncerty muzyki poważnej, spotkania z folklorem itp.). Propozycje kulturalne stają się nadbudową programu edukacyjnego, uczą wnikliwego patrzenia na otaczający świat, przyczyniają się do rozwoju osobowego i duchowego dziecka. W trakcie zajęć gimnastycznych prowadzone są ćwiczenia korekcyjne zapobiegające niekorzystnym zmianom chorobowym dzieci, zwraca się uwagę na stan zdrowia i kondycję fizyczną dzieci. Odpowiednio zaplanowany rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia wypoczynek, przestrzega higieny umysłowej, a organizowane wycieczki i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu są najlepszą formą aktywnego wypoczynku.

W naszej placówce najważniejsze prawa dziecka to:
 • Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżającetraktowanie są niedopuszczalne i karalne
 • Prawa do wychowania w rodzinie – oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecko od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice będą mieszkać osobno, dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców
 • Prawo do wypowiedzi – oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłaszać swoje zdanie, opinie, oświadczać swoją wolę. Dziecko może mówić, rysować, pisać na każdy temat, które je interesują ale w swoich wypowiedziach nie obrażać innych
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i religii – oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczające świadome – samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześnie rodzice maja prawo nim kierować
 • Prawo do nauki – oznacza, że dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki
 • Prawo do ochrony zdrowia – oznacza że dziecko może korzystać z opieki medycznej
 • Prawo do tożsamości – oznacza, że dziecko musi mieć imię, nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie
 • Prawo do informacji – oznacza ,że dziecko powinno znać swoje prawa, powinno mieć dostęp do rożnych źródeł wiedzy
 • Prawo do prywatności – oznacza, że dziecko może dysponować swoimi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.
 • Zawsze stoimy po stronie dziecka, respektować jego prawa i – gdy to konieczne, kontrolujemy respektowanie ich przez rodziców. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia.
 • Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989r. (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.) a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby.
Wychowankowie mają obowiązek:
 •  traktować z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkie osóby, zarówno dorosłych jak i rówieśników
 •  przestrzegać w miarę swoich możliwości przyjętych norm, zasad zachowania
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz rówieśników
 • na miarę możliwości wiekowych respektować polecenia nauczyciela
Rodzicu!!!
 • szanuj mnie, żebym szanował innych
 • wybaczaj, żebym umiał wybaczać
 • słuchaj, żebym umiał słuchać
 • nie bij, żebym nie bił
 • nie poniżaj, żebym nie poniżał
 • rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać
 • nie wyśmiewaj
 • nie obrażaj
 • nie lekceważ
 • kochaj mnie, żebym umiał kochać
 • uczę się życia od ciebie
Wizja wychowanka naszego przedszkola.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i dorosłym życiu.

Nasi absolwenci  wykorzystują wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, są przyjaźnie nastawieni do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswajają nowe wiadomości i umiejętności. Są  rozbudzeni  do aktywizowania procesów umysłowych, takich jak spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.

Chłoną nowej wiedzy, lubią odkrywać i doświadczać, prezentują postawę inspiratora własnych odkryć, poszerzają swój krąg zainteresowań poznawczych.

Nasi wychowankowie są twórczy, pomysłowi, kreatywni, cierpliwi, konsekwentni w działaniu, podejmują się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Potrafią z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzegą ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.

Potrafią poprawne nawiązać kontakty z innymi ludźmi, wyrażać swoje myśli i potrzeby, oraz umiejętnie kierują własnymi emocjami.

Sylwetka absolwenta przedszkola.

1. Ma poczucie własnej wartości.

2. Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Przedszkolaka i Konwencji Praw Dziecka.

3. Zna podstawowe normy społeczne.

4. Jest zainteresowane otaczającym światem.

5. Jest samodzielne i pomaga innym.

6. Jest tolerancyjne.

7. Dziecko rozumie i akceptuje uczucia swoje i innych.

8. Potrafi radzić sobie z problemami w miarę tego jak się one przejawiają.

9. Potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

10. Posiada odpowiedni zasób doświadczeń i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju i edukacji.

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: mp21@mp21.siedlce.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21