Współpraca z rodzicami
Jak przedstawia się współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu?

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno – wychowawczych. Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu.

Zakres tej współpracy obejmuje:

• starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka;

• inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców;

• oddziaływanie na postawy rodzicielskie;

• podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzenie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa;

• pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola.

Cele współpracy z rodzicami

• Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w „ życiu grupy i przedszkola”.

• Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielki oddziału.

• Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.

• Obustronne wsparcie Rodzic- Nauczyciel- Rodzic, w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

• Promocja placówki w środowisku lokalnym.

• Poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów.

• Nawiązanie przyjacielskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków.

Formy współpracy:

1. Zebrania z rodzicami:

• informacyjne

• organizacyjne

2. Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym

• Spotkanie Wigilijne i Jasełka

• Dzień Seniora

• Dzień Rodziny

3. Rozmowy indywidualne.

4. Warsztaty.

5. Imprezy okolicznościowe

6. Zajęcia otwarte.

7. Pedagogizacja rodziców.

• Prelekcje

• Fiszki informacyjne

• Broszurki dla rodziców

• Tablice dla rodziców

• Ksero ciekawych artykułów

• Rozmowy i konsultacje z nauczycielem

8. Ekspozycje prac dzieci.

9. Angażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola.

• Pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych.

• Dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć.

• Pomoc w przygotowywaniu  strojów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy.

• Darowizny na rzecz grupy i przedszkola.

• Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia.

• Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci

Sposób zapoznawania rodziców z metodami pracy w przedszkolu

Rodzice z metodami pracy w przedszkolu zapoznawani są:

– poprzez udział w zebraniach grupowych

– w czasie rozmów indywidualnych

– poprzez zajęcia otwarte

– poprzez Koncepcje Pracy Przedszkola

– poprzez stronę internetową

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: mp21@mp21.siedlce.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21