O PRZEDSZKOLU

Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach rozpoczęło swoją działalność od 01 lipca 1992 r. na podstawie uchwały Nr XXIX/230/92 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 25 czerwca 1992 r. Przedszkole powstało na bazie majątkowej Przedszkola PKP Nr 2 przejętej na podstawie umowy zawartej między Zarządem Miasta i PKP – Odziałem Drogowym w Siedlcach.

W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów do których uczęszczają dzieci 3,4,5 oraz 6 letnie. W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 utworzono oddziały integracyjne. Uczęszczają do nas dzieci z niepełnosprawnością dla których na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju organizowana jest pomoc specjalistyczna. Zatrudnieni są: pedagodzy wspierający, psychologa, logopeda, rehabilitant, terapeutka integracji sensorycznej. Gabinety specjalistyczne zaopatrzone są w sprzęt rehabilitacyjny, pomoce terapeutyczne i sprzęt do integracji sensorycznej. Nasze przedszkole stwarza odpowiednie warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające odpowiedni rozwój psycho-fizyczny dzieci. Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu pełnych możliwości rozwojowych.

Atutem przedszkola jest położenie sal na jednym – parterowym  poziomie. Przed głównym wejściem wykonano podjazd dla dzieci na wózkach inwalidzkich. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew oraz różnorodne  krzewy. Parkan obsadzony jest tujami. Ogród przedszkolny jest wspaniałym miejscem zabaw, wyposażonym w nowoczesny sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci w otoczeniu zieleni mogą się w nim bawić bezpiecznie i spokojnie.

W celu podnoszenia jakości pracy i poziomu edukacyjnego wszystkie zatrudnione nauczycielki, pedagog wspierający i specjaliści aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

Aktualności
Przyjaciele przedszkola

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: mp21@mp21.siedlce.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21