Zasady naszej pracy
Dziecko w grupie.

Mimo, że każde dziecko jest inne – inne ma problemy, inne cechy charakteru, każde jest tak samo ważne, tak samo kochane, zauważane pojedynczo, traktowane indywidualnie. Dziecko jest nierozerwalną częścią społeczności przedszkolnej i już od pierwszych dni pobytu w przedszkolu można kształtować jego charakter, spojrzenie na świat i otaczającą go rzeczywistość. Naszym obowiązkiem jest nie tylko opieka sprawowana nad dziećmi i przygotowanie ich pod względem społecznym, emocjonalnym i psychofizycznym do podjęcia obowiązków szkolnych, ale wypracowanie takich metod i form pracy, byśmy mogli dotrzeć do każdego dziecka indywidualnie. Rozwijane są talenty dzieci i ich zainteresowania, organizowane są kąciki zainteresowań oraz różnorodne zabawy integracyjne. Dzieci biorą udział w rożnego rodzaju konkursach przedszkolnych jak i pozaprzedszkolnych. Mogą się wykazać w sferze plastycznej, sportowej, muzycznej, recytatorskiej i wielu innych.

Formy pracy otwartej.
Przedszkole współpracuje z rodzicami wspólnie podejmując decyzje dotyczące potrzeb rozwojowych ich dzieci i samych rodziców. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 
Formy współpracy z rodzicami:
 
 • wspólne prowadzenie strony internetowej przedszkola
 • rozmowy indywidualne,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia otwarte,
 • zebrania ogólne,
 • uroczystości,
 • Rada Rodziców.
 • Rady szkoleniowe dla rodziców
Zajęcia dodatkowe, praca na co dzień.
Dzieci na co dzień biorą udział w różnych formach zabaw i zajęć. Niektóre zabawy podejmują spontanicznie inne są proponowane przez nauczyciela. Sale wyposażone są w potrzebne i niezbędne do wszechstronnego rozwoju dziecka zabawki i pomoce dydaktyczne W salach tworzone są kąciki zainteresowań. Każda grupa organizuje w tygodniu dzień z własną zabawką
Zajęcia w naszym przedszkolu podzielone są na zajęcia podstawowe: różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec.
Rytmika – Zajęcia mają one na celu kształcenie poczucia rytmu. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, warunkuje jego prawidłowy rozwój. Ponadto dziecko odczuwa potrzebę reagowania ruchem na dźwięk, rytm, czy inne elementy muzyczne, dlatego ruch oprócz śpiewu jest dominującą formą wychowania muzycznego.
Taniec – Zajęcia maja na celu pobudzić  sprawność fizyczna oraz kształtować przyszłe zachowania. Trzeba pamiętać, ze taniec jest forma wyrażania emocji i swoich pasji. Zajęcia z tańca poprawiają umuzykalnienie oraz  korygują wady postawy.  W okresie przedszkolnym taniec może być  świetną alternatywa na rozpoczęcie kariery! Należy pamiętać, ze to właśnie najlepsi zaczynali będąc maluchem, w wieku 4-6 lat!
Język angielski – Proponowane im zajęcia są urozmaicone i bardzo dynamiczne.  Dzieci, wykonując różne czynności nazywane i określane w języku angielskim przez nauczyciela. Dzięki temu zapamiętują szybko i bez wysiłku nowe wyrażenia. Angielskie rytmiczne piosenki, krótkie rymowanki ilustrowane  żywą gestykulacją przy muzyce stymulują dziecko i pomagają zapamiętać nowe słowa. Dzięki wspólnej zabawie dzieci uczą się nie tylko angielskiego, ale nabywają również umiejętności społeczne, rozwijają umiejętności motoryczne i poznawcze.
Gimnastyka korekcyjna – zajęcia gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Innym rodzajem zajęć są zajęcia specjalistyczne z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, zajęcia z psychologiem.
Planowanie pedagogiczne.
Planowanie pedagogiczne odbywa się w następujący sposób:
 
 • opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny,
 • wybór programów wychowania przedszkolnego i zmiany programowe (zestaw programów),
 • pisanie planów miesięcznych pracy wychowawczo – dydaktycznej,
 • wybór sposobów badania osiągnięć wychowanków – Arkusze Obserwacji Dziecka (AOD),
 • zespołowe planowanie – harmonogramy (wycieczek, uroczystości, regulaminy, procedury, kontakty).
 • Sporządzanie IPET do orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Konstruowanie Planów działań wspierających dla dzieci z opinią z PPP
Integracja dzieci niepełnosprawnych
W r. szk. 2014/2015 funkcjonuje  dwa oddziały  integracyjne. które są odpowiedzią na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada trójka dzieci. W grupie pracuje pedagog specjalny w godzinach 9.00-14.00.
Integracja (łac. integratio) to pojęcie występujące w różnych dziedzinach wiedzy i oznacza scalenie, zespolenie, tworzenie całości z części. Integracja niepełnosprawnych to włączenie tych osób w normalne, codzienne życie poprzez różne i dostosowane do ich możliwości formy kształcenia i aktywny udział w życiu społecznym. Chodzi tu o stworzenie warunków umożliwiających wspólne nauczanie i wychowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, które:
 
 • Mają trudności w poznawaniu świata i komunikowaniu się z nim na skutek braku analizatorów zmysłowych.
 • Wymagają w wyniku zaniedbań i błędów wychowawczych lub nieprawidłowości funkcjonowania systemu nerwowego, wychowania resocjalizacyjnego.
 • Mają z powodu uszkodzenia narządów ruchu lub przewlekłej choroby ograniczoną zdolność do działania, ekspresji i aktywnego udziału w życiu społecznym.
 • U których procesy poznawcze przebiegają w sposób nieprawidłowy, wskutek czego mają obraz poznawczy nieadekwatny do rzeczywistości, zdolność rozumowania ograniczoną poniżej normy i utrudnione przystosowanie do życia społecznego i pracy.
Przedszkole zatrudnia specjalistów- logopedę, psychologa, terapeutkę integracji sensorycznej, pedagoga oraz współpracuje z Poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Przedszkole jest przygotowane do pracy w oddziale integracyjnym, zostały zlikwidowane wszelkie bariery architektoniczne. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Udostępniony jest gabinet, w którym odbywają się zajęcia indywidualne(specjalistyczne) jak również powstała bogato wyposażona sala do Integracji Sensorycznej.
Nauczyciele w ramach integracji posiadają wymagane wykształcenie jak również doskonalą się uczestnicząc w rożnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z wymaganą problematyką rozwojową.
Integracja przynosi obopólne korzyści zarówno dzieciom zdrowym jak i tym z deficytami rozwojowymi. Pierwszych z nich uczy tolerancji, wrażliwości, otwartości i empatii; głębokiej i trwałej akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku dla choroby i słabości; rozbudza świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne możliwości; pomaga przełamać egoizm.