Procedury bezpieczeństwa
Procedura 1:

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Poniższe procedury dotyczą nauczycieli , pracowników obsługowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 21 w Siedlcach, rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby upoważnione.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.
 3. Rodzice na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 4. W dokumentacji każdej grupy prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania, numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci.
 5. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie nauczyciela grupy.
 6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione ) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.
 8. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :
 • rozebrać dziecko w szatni,
 • osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni przedszkola lub nauczycielce danej grupy
 • osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub osoby dyżurującej w szatni,
 • ubrać dziecko w szatni.
 1. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola . Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat (np. alergie pokarmowe). Należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
 5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:
 1. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
 2. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, w szatni lub na terenie ogrodu.
 3. Osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny osobiście zgłosić się do nauczyciela w celu odebrania dziecka z grupy bądź zapytać pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować o zamiarze odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem       . O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
 5. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 6. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godz. 17.00 nauczycielka zobowiązania jest powiadomić o tym fakcie rodziców.

Gdy nie ma możliwości kontaktu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji (KP Siedlce tel. 256432360 lub 256432222 , 997, 112 z telefonu komórkowego)

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków , który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny telefon kontaktowy.
 3. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola       przez drugiego z rodziców , musi być poświadczone osobistym pismem opartym na orzeczeniu sądowym.
 4. W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) , którzy mają obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze opuszczenia terenu przedszkola.
 5. W trakcie festynów i imprez integracyjnych organizowanych przez przedszkole rodzice (prawni opiekunowie) dzieci niepełnosprawnych mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.
 6. Nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu nie są       a tym samym nie mogą być upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionych przez rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie , celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka przedszkola (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami)
 7. W sytuacji , kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu , bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po przedszkolu, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę)
 8. Apelujemy o nie przyprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i placu zabaw , a także o nie pozostawianie zwierząt uwiązanych przy przedszkolu.
 9. Z procedurą przyprowadzania dzieci i odbierania z przedszkola zostali zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do MP Nr 21 w dniu 08.09.2011r. na zebraniu ogólnym . Potwierdzenie stanowi lista obecności.
 10. Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2011r.
Procedura 2:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna : ustawa o systemie oświaty , ustawa Karta Nauczyciela i Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz.69 z późn. zm. ) Statut przedszkola.

Procedura dotyczy nauczycieli , pracowników obsługowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 21 w Siedlcach, rodziców , prawnych opiekunów .

 1. W czasie pobytu dzieci w budynku , przebywają one w swoich salach pod opieką nauczyciela, który odpowiada za życie       i zdrowie powierzonych jego opiece       wychowanków .
 2. W przypadku gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, udaje się tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.
 3. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu , gdy wszystkie dzieci będą odebrane przez rodziców. O godz. 15.30 dzieci z gr. II przechodzą do gr. III a godz.16.00 dzieci z gr. I i IV . W gr. III jest nauczyciel do godz. 17.00 – do czasu rozejścia się wszystkich dzieci.
 4. Nauczycielowi nie wolno ani na chwilę zostawić grupy samej . Gdy nauczyciel musi wyjść , np. do telefonu ,toalety, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego ( np. woźna)       Nauczyciel powinien swoją nieobecność ograniczyć do minimum. Nauczyciel musi przewidzieć ewentualne skutki swej nieobecności.
 5. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem tj. wyjścia dziecka do toalety , zmiana bielizny z powodu zmoczenia się dziecka , nauczyciel powierza dziecko woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi . opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
 6. Nauczyciel musi swoją uwagę skupić na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy)
 7. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, (którymi bawią się dzieci) i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 8. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 9. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują , ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te same nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 10. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.
 11. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 12. Podczas zajęć obowiązkowych należy zawsze przemyśleć organizacyjnie zajęcia tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci.       Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać .
 13. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”)
 14. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi . Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy . Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy       i podać jego przyczynę.
 15. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków
 16. Pomoc nauczyciela i woźne przebywają w salach dzieci, wykonując zadania opiekuńcze, przed i po zajęciach wietrzą salę , pomagają nauczycielom w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach.
 17. Fakt wykonywania przez woźną oddziałową czynności porządkowych innych niż sala danej grupy każdorazowo zgłaszany jest nauczycielowi.
 18. Woźne oddziałowe zobowiązane są zabezpieczania środków służących utrzymaniu czystości poprzez przechowywanie ich w zamkniętych szafkach .
 19. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienie zdarzenia powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenia, ugryzienie przez osę itp.) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów)
 20. Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola nie mogą podawać żadnych leków .
 21. Przedszkole niezwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
 22. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
 23. Z procedurą Bezpieczeństwa dziecka w budynku przedszkolnym zostali zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do MP 21 w dniu 08.09.2011r.
Procedura 3:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.)

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw, który jest umieszczony na placu przedszkolnym.
 2. Codziennie rano do godz. 7.30 konserwator sprawdza teren przedszkola, grabi piaskownice i likwiduje ewentualne zagrożenia: w razie potrzeby powiadamia o nich dyrektora przedszkola (nauczyciela go zastępującego) intendenta, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup.
 3. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu.
 4. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia jak np. szkło, puszki, strzykawki, igły, środki odurzające itp. zabezpiecza je nauczyciel lub pomoc nauczyciela oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub intendenta.
 5. Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego       zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty.
 6. W czasie pobytu na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowaniem dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.
 7. W czasie pobytu na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy,
 • z dziećmi 3 letnimi nauczycielowi obowiązkowo pomaga pomoc nauczyciela i przebywa razem,
 • w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel i woźna oddziałowa.
 • bramkę wejściową do przedszkola sprawdza, a w razie konieczności zamyka pomoc nauczyciela lub woźna grupy wychodzącej na plac przedszkolny.
 • bramę wjazdową zamyka konserwator po uzyskaniu wcześniejszej informacji od pomocy nauczyciela grupy wychodzącej na plac przedszkolny.
 1. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa oraz bramka wejściowa do przedszkola.
 1. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
 2. W czasie korzystania przez dzieci np. z sanek z dziećmi zawierane są dodatkowe umowy.
 3. Nauczyciel dba o odpowiedni ubiór dzieci, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
 4. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
 5. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)
 6. Podczas pobytu na placu przedszkolnym , dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu , udając się tam i z powrotem tylko pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.
 7. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy , mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia , bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
 8. Z procedurą bezpieczeństwa zabaw w ogrodzie zostali zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do MP nr 21 w dniu 08.09.2011r. na zebraniu ogólnym. Potwierdzenie stanowi lista obecności.      
Procedura 4:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna : ustawa o systemie oświaty , ustawa Karta   Nauczyciela i Rozporządzenia MENiS 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. Zm.)

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej       prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
 2. Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola skrupulatnie wypełniając dane.
 3. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola.
 4. Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci.
 5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują nauczyciel i woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci)
 6. W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grupy 3 latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba na 10 dzieci)
 7. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun.
 8. W przypadku nieobecności woźnej oddziałowej       danej grupy, udział w wycieczce       bierze inna woźna oddziałowa wyznaczona przez dyrektora.
 9. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
 10. W trakcie trwania spaceru , pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą.
 11. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru podczas przejść w pobliżu jezdni , osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
 12. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
 13. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami, nauczyciel asekuruje grupę , stojąc na środku jezdni, pierwszą parę prowadzi woźna oddziałowa, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.
 14. Dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy wskazane by miały kamizelki lub opaski odblaskowe.
 15. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 16. Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2012r.
Procedura 5:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH I KRAJOZNAWCZYCH

Podstawa prawna : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką.
 3. Cztery   dni       przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:
 • plan wycieczki
 • listę uczestników
 • listę opiekunów z telefonem kontaktowym
 • oświadczenia podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów)o wyrażeniu zgody na udział w wycieczce.
 1. Wycieczka jest odnotowywana w zeszycie wyjść       poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.
 2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują : nauczyciel ,woźna oddziałowa (co najmniej 1 osoba na 15 dzieci) w przypadku grup 3 i 4 latków opiekę sprawuje: nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa (co najmniej jedna dorosła osoba na 10 dzieci)
 3. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona i sprawdzona apteczka pierwszej pomocy (co najmniej jedna na grupę)
 4. Podczas wycieczki zapewnia się napoje.
 5. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i napoje.
 6. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
 7. Bezwzględnie należy odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 8. Nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
 9. Za organizację i przebieg wycieczki są także odpowiedzialni opiekunowie grup których obowiązkiem jest:
 1. a)znać program wycieczki i regulamin, przestrzegać ich i stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
 2. b)stale sprawdzać stan liczebny grupy , a zwłbezpośrednio przed wyjazdem w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
 3. c)dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
 4. d)przestrzegać zasady : nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy,
 5. e)zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na autokar i czasie przejazdu,
 6. f)przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach,
 7. g)zabezpieczyć wyjście tylko na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.
 1. Zasady wchodzą w życie od 01.09.2012r.